Στόχος της Μονάδας Ευρωπαϊκής Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να συνεισφέρει προς τη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας Ελληνικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Η Μονάδα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν συνεκτικό κρίκο μεταξύ επιστήμης, γεωργίας, επιχειρήσεων και άλλων φορέων, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και του δυναμικού των νέων ανθρώπων που διαθέτει η χώρα μας. Επιπλέον, μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας στοχεύουμε και σε μια πιο πρακτική και εφαρμόσιμη συνεισφορά.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής 2020, προσφέρεται μια νέα προοπτική για την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας, η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη.