Στο πλαίσιο των ερευνητικών του προγραμμάτων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet ανέλαβε, κατά το διάστημα 2010-13, να καταγράψει τα σημεία κλειδιά ενός ρεαλιστικού «ελληνικού σχεδίου» για την έξοδο από την κρίση που θα μπορούσε να υιοθετήσει η χώρα μας. Καρπός αυτής της προσπάθειας, στην οποία συνέβαλαν πολλοί επιστήμονες και ειδικοί, ήταν η Μελέτη «Η έξοδος από την κρίση: Εφαρμόσιμες εναλλακτικές προτάσεις» (Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2014), η οποία επικεντρώθηκε πρωτίστως στις προτεραιότητες και άμεσες ενέργειες ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης, ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι πραγματικές δυνατότητες της χώρας μας.

Ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν πως ο τουρισμός, η γεωργία και η ναυτιλία αποτελούν αναμφίβολα τους τομείς προτεραιότητας και μάλιστα άμεσης απόδοσης για την ταχύτερη δυνατή έξοδο από την κρίση, αλλά και για την καταπολέμηση της καλπάζουσας ανεργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν στη συνέχεια και λειτουργούν Ομάδες Εργασίας στον τομέα του τουρισμού, της αγροτικής ανάπτυξης και της θαλάσσιας πολιτικής της Ελλάδας. Οι ομάδες εργασίας αναβαθμίστηκαν σε Ερευνητικές Μονάδες και κάθε μία από αυτές διαπνέεται από μια προσέγγιση διεπιστημονική και με γνώμονα άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις και πολιτικές (policy-oriented) αξιοποιώντας συνέργειες μεταξύ πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων. Στόχος είναι η διατύπωση προτάσεων, αλλά και η πρακτική συνεισφορά μέσω των εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων κατάρτισης, προς μια Ελληνική Πολιτική Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης στους τομείς αυτούς, αντλώντας από τη συγκριτική ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών άλλων κρατών μελών και τη προσαρμοσμένη εφαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα.