Στόχος της Μονάδας είναι να μελετά τις εξελίξεις (εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς) σχετικά με την μετανάστευση και το άσυλο και να συνεισφέρει στην διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών για την διαχείριση της μετανάστευσης και το άσυλο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ερευνητική δραστηριότητα της Μονάδας αναπτύσσεται σε τρεις κυρίους άξονες: την διαχείριση των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με έμφαση, ενόψει και των τρεχουσών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στην σύνδεση των ροών με διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες, την εμπορία ανθρώπων και τις προκλήσεις, απειλές και παραβιάσεις των συνόρων· την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου του ασύλου και των προσφύγων στην Ελλάδα και την ΕΕ και τις προτάσεις για αναθεώρηση/επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου (Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, Κώδικας Schengen, κ.ά.)· καθώς και την ρόλο των εσωτερικών και περιφερειακών εξελίξεων στις χώρες καταγωγής και διέλευσης στο φαινόμενο της μετανάστευσης και τις δυνατότητες διαχείρισης των ροών σε αυτήν την φάση.

Με τη βοήθεια έμπειρων πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων, η Μονάδα φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο μεταξύ επιστήμης, επιχειρησιακών σωμάτων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και του δυναμικού των νέων ανθρώπων που διαθέτει η χώρα μας.

Επιπλέον, μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησης σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, η Μονάδα αποσκοπεί και σε μια περισσότερο πρακτική και εφαρμόσιμη συνεισφορά, μέσω της επιμόρφωσης φοιτητών, στελεχών της δημόσιας διοίκησης και άλλων φορέων σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου.