Τίτλος Έργου Μεταναστευτικές Προκλήσεις από την Ανατολική Μεσόγειο: Πολιτικές της ΕΕ και Nέες Aπαντήσεις Migration Challenges from Eastern Mediterranean:EU Policies and New Responses Περίοδος Υλοποίησης Απρίλιος 2022 – Μάρτιος 2025

Erasmus+ Programme (ERASMUS) Project: 101048094 — MICEMEU

Φορείς Συγχρηματοδότησης -Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Erasmus+ Programme) -Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγ. Γιάννης Βαληνάκης

Περιγραφή Προγράμματος Η μετανάστευση έχει γίνει ένα από τα πιο κρίσιμα πολιτικά θέματα για την ΕΕ, ως αποτέλεσμα του κανονισμού FRONTEX του 2019 και της ατζέντας της μεταναστευτικής πολιτικής 2019-2024. Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα εισήγαγε μια νέα πολιτική για τη μετανάστευση. Το πρόγραμμα, ενόψει αυτών των αλλαγών και με βάση την προηγούμενη εμπειρία και την ανατροφοδότηση από εκατοντάδες φορείς μετανάστευσης, στοχεύει στην εμβάθυνση της μελέτης των εξωτερικών πτυχών της μετανάστευσης σε μια ολιστική προσέγγιση. Ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση εξευρωπαϊσμού και όσον αφορά την αύξηση της προβολής του έργου, επιλέχθηκαν διάσημοι καθηγητές και άλλοι ειδικοί. Σημαντικός συντελεστής στο έργο θα είναι ο EPLO, ένας διεθνής οργανισμός, με εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου.

Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της κατάρτισης και της έρευνας, 3 σεμινάρια ανά ακαδημαϊκό έτος και συναφείς εκδηλώσεις θα προσφέρονται σε φοιτητές στα ιδρύματα υποδοχής και σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα:

(i) Οι Πολιτικές της ΕΕ για τη Μετανάστευση από την Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο.

(ii) Νόμος και πολιτική της ΕΕ για τους πρόσφυγες και το άσυλο.

(iii) Εξωτερικά σύνορα της ΕΕ: πτυχές διαχείρισης και λειτουργίας.

Το Κέντρο σκοπεύει να δημιουργήσει ένα δίκτυο βασικής δύναμης με άλλα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Δεξαμενές Σκέψης, θεσμικά όργανα της ΕΕ, ΜΚΟ, Κοινωνία των Πολιτών, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που δεν είναι εξοικειωμένα με μελέτες/θέματα ΕΕ, αλλά λειτουργούν με τη μετανάστευση στην ΕΕ ζητήματα, το προσφυγικό, τη διαχείριση των συνόρων και το άσυλο.

Επιπλέον, 3 ετήσιες συζητήσεις και εργαστήρια προσανατολισμένα στην έρευνα που ασχολούνται σε βάθος με θέματα

α) Σύγχρονης μετανάστευσης στην ΕΕ: Ελλάδα;

β) Διαχείριση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ στο Αιγαίο: ΕΕ και εθνικό επίπεδο (μελέτη περίπτωσης). και

γ) Ενίσχυση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στα σύνορα. Τέλος, όσον αφορά τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου στο κοινό, τα αποτελέσματα του έργου θα διαδοθούν ευρέως.

Στο πλαίσιο του έργου, τρεις κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων θα υλοποιηθούν ανά έτος, την περίοδο 2020-2025.

 

Πραγματοποιήθηκαν:

ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ”

“Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ, ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝ.  ΜΕΣΟΓΕΙΟ”

 

Θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο 2023:

Οι Πολιτικές της ΕΕ για τη Μετανάστευση από την Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο