• Ευρωπαϊκή Ένωση

  • Θεσμικά Όργανα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
www.european-council.europa.eu

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
www.consilium.europa.eu

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ec.europa.eu

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
www.europarl.europa.eu

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
curia.europa.eu

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
eca.europa.eu

  • Άλλα Όργανα και χρήσιμες διευθύνσεις

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
www.eeas.europa.eu

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
www.eesc.europa.eu

Επιτροπή των Περιφερειών
www.cor.europa.eu

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
www.ecb.int

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
www.eib.org

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
www.efsf.europa.eu

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
www.ombudsman.europa.eu

Συνθήκη της Λισαβώνας
europa.eu/lisbon_treaty/

 • Αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκών Οργάνων στην Ελλάδα

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ec.europa.eu/ellada/

Γραφείο  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
www.europarl.gr

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας
www.oke.gr

 

 • Διεθνείς Οργανισμοί

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)
www.un.org

Συμβούλιο της Ευρώπης
www.coe.int

Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου – ΝΑΤΟ
www.nato.org

Παγκόσμια Τράπεζα
www.worldbank.org

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
www.wto.org

 

 • Think tanks

  • Think tanks στην Ευρώπη

European Union Institute for Security Studies (EUISS)
www.iss.europa.eu

Centre for European Policy Studies (CEPS)
www.ceps.eu

Centre for European Studies (CES)
www.thinkingeurope.eu

Notre Europe
www.notre-europe.eu

  • Think tanks στην Ελλάδα

Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ)
www.ekem.gr

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
www.eliamep.gr

Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ)
www.idis.gr

International Centre for Black Sea Studies (ICBSS)
www.icbss.org