Προσωπικές πληροφορίες

Τα πεδία με τον χαρακτηριστικό αστερίσκο είναι υποχρεωτικά

Εκπαίδευση

(Αναφέρατε για το κάθε ένα ξεχωριστά: Χρονολογία, Ονομασία Τίτλου, Όνομα ΑΕΙ/ΤΕΙ, κτλ.)

Επαγγελματική εμπειρία

(ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη)

Άλλη σχετική εμπειρία

Κοινωνικά κριτήρια

Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείου: PDF, ZIP | Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου: 2MB

Τρόπος συμμετοχής

Η εξ αποστάσεως διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ΕΦΟΣΟΝ συμπληρωθεί επαρκής αριθμός ενδιαφερομένων

Υποτροφίες

Οι εξ αποστάσεως συμμετέχοντες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν με υποτροφία αλλά μόνο με δίδακτρα
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για την παρακολούθηση συγκεκριμένων ενοτήτων, παρακαλείσθε να τις δηλώσετε στο παρόν πεδίο

Ερευνητικές δυνατότητες

Βιογραφικό σημείωμα

Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείου: PDF, DOC, ODF | Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου: 2MB