• Υγιής Νεοφυής Επιχειρηματικότητα & Αυτοαπασχόληση
  • Επενδυτική Προτεραιότητα ή Δημιουργία Νέων Καινοτόμων επιχειρήσεων
  • Σύγχρονα Χρηματοδοτικά Εργαλεία (COSME, SME instrument, INTERREG)
  • Τραπεζικός Δανεισμός
  • Διοικητικός & Οικονομικός έλεγχος του έργου
  • Ολοκλήρωση & Πιστοποίηση έργου
  • Ενίσχυση ΜΜΕ Τουρισμού με σκοπό τον Εκσυγχρονισμό
  • Αναβάθμιση ΜΜΕ για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις Νέες αγορές
  • Ποιοτική αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες απαιτήσεις Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Εισηγητές