Σημασία σεμιναρίου

Ο Γενικός Κανονισμός 2016/679/ΕΚ θα είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του, θα ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. και θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, γεγονός που σημαίνει ότι από την ημερομηνία εκείνη οι υπόχρεοι φέρουν πλήρως τις υποχρεώσεις και την ευθύνη που προβλέπεται. Ήδη όμως από σήμερα νέες εφαρμογές θα πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα τον Γενικό Κανονισμό.

Στόχος του σεμιναρίου είναι, μέσω των εισηγήσεων, να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), που εμπλέκονται, αμέσως ή εμμέσως, σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, να ενημερωθούν από επιστήμονες με γνώση και εμπειρία στα προσωπικά δεδομένα, για ειδικά θέματα του νέου Κανονισμού, όπως

  • την αρχιτεκτονική του νέου Κανονισμού και τις διαφορές του από την Οδηγία 95/46/ΕΚ,
  • τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • την έννοια του «κινδύνου» στο Γενικό Κανονισμό, την «εκτίμηση αντικτύπου» στην προστασία προσωπικών δεδομένων (data protection impact assessment) και την υιοθέτηση μέτρων ασφαλείας. Τις έννοιες της προστασίας δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού (data protection by design and by default).
  • το θεσμό του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (data protection officer).

Εισηγητές

Σε ποιους απευθύνεται

Με το πέρας του σεμιναρίου θα έχετε αποκτήσει…