Τo Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet έχει διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια στις εξής θεματικές:

Οι συμμετέχοντες διδάσκονται κυρίως την πρακτική εφαρμογή και άσκηση των γνώσεών τους σε ένα απαιτητικό επαγγελματικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Εξοικειώνονται με την policy-oriented έρευνα και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, καθώς προέρχονται από διάφορους επιστημονικούς χώρους σχετικούς με τα αντικείμενα του προγράμματος. Επιπλέον, αξιολογούνται ανάλογα με τη δυνατότητα ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις ενός Κέντρου Αριστείας. Στο τέλος της εκπαίδευσής τους και εφόσον ολοκληρώσουν με επιτυχία τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, λαμβάνουν Πιστοποιητικό συμμετοχής.