Ιωάννης ΣΤΡΙΜΠΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

● 2015 κ.ε.      Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Θεσμών, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.

● 2018 κ.ε.      Επιστημονικός Διευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, EKΠΑ, Συντονιστής Ευρωπαϊκού έργου «Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης: οι εξωτερικές διαστάσεις».

● 2009-2015:  Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), Βιέννη.

● 2008-2010:   Ειδικός επιστήμων (Π.Δ. 407/1980), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος.

● 2006-2008:   Ειδικός επιστήμων (Π.Δ. 407/1980), Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή.

● 2003-2009:   Νομικός Σύμβουλος, Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου, Αθήνα.

● 1999-2003:   Νομικός Σύμβουλος της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, Κωνσταντινούπολη.

● 1991 κ.ε.:      Δικηγόρος Αθηνών.

ΣΠΟΥΔΕΣ

2001:               Διδακτορική διατριβή «La manifestation des lacunes en droit international public», Πανεπιστήμιο Panthéon-Sorbonne (Paris I).

1990-1991:      D.E.S.S. Droit du Marché commun Πανεπιστήμιο Panthéon-Sorbonne (Paris I).

1989-1990:      D.E.A. Droit international public et organisations internationales, Πανεπιστήμιο Panthéon-Sorbonne (Paris I).

1984-1988:      Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2017 κ.ε.          Επιστημονικός Συνεργάτης, Πρόγραμμα Ρωσικών και Ευρασιατικών Σπουδών, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής – ΕΛΙΑΜΕΠ.

2012-2016       Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Committee) του ερευνητικού προγράμματος COST Action IS1105: «NETwork of experts on the legal aspects of MARitime SAFEty and security» (MARSAFENET).

2016                Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας πρόγραμμα «Analytical and comparative study on legal and political status of South East European Cooperation Process Parliamentary Assembly (SEECP PA)», Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής – ΕΛΙΑΜΕΠ.

2007-2010       Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από την Agence nationale de recherche της Γαλλίας, ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Paris II (ερευνητικό πρόγραμμα «Conflits et sécurité en l’espace mer Noire»).

2007-2008       Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (LOT 2 of FISH/2006/09 Studies in the fields of the Common Fisheries Policy and Maritime Affairs), ερευνητικό πρόγραμμα του Netherlands Institute for the Law of the Sea και του Institute of Maritime Law at Southampton University (ερευνητικό πρόγραμμα: «Maritime spatial planning»).

2006:               Ερευνητής, The Hague Academy of International Law (Ερευνητικό πρόγραμμα « Terrorism and International Law»).

2003-2009:      Ερευνητής, Γραφείο Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών, Ακαδημία Αθηνών (Ερευνητικό πρoγράμματα: α) Δραστηριότητες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την προστασία των ναυτικών· β) Το καθεστώς των Ελλήνων ναυτικών και τις σχετικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ΕΕ· γ) Εφαρμογή από την Ελλάδα των διεθνών υποχρεώσεων προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων· δ) Το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας στις σύγχρονες συνθήκες).

1991-1994:      Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος, Τομέας Διεθνών Σπουδών, Νομικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διδασκαλία σε φροντιστηριακά μαθήματα Δικαίου Αέρος και Διαστήματος, Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνική (μητρική)· Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική (άριστη γνώση)· Τουρκική (πολύ καλή γνώση)· Πορτογαλική, Ρωσική (βασικές γνώσεις).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εξελίξεις στη διεθνή προστασία των ναυτικών. Η νέα σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη ναυτική εργασία (2006-2013), Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2015, 189 σ.

La manifestation des lacunes en droit international, Athènes: Bureau des Institutions internationales et constitutionnelles de l’Académie d’Athènes, 2009, xx, 497 p.

Η λήψη αποφάσεων στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση, 2009, 245 σ.

Advocacy in international forums by civil society organisations: A Practical Guide, Yerevan: International Council on Social Welfare, Black Sea NGO Network, 2008, 126 p.

Decision Making in the BSEC. A Creative Cartography of Governance, Athens: ICBSS, 2006, 114 p.

AΡΘΡΑ

– «Maritime repercussions of Security Council resolutions on terrorism», in Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la mer – United Nations Security Council and the Sea (K. Neri, sous la dir.), Napoli: Editoriale Scientifica, 2018, pp. 187-222.

– «Challenges in the implementation of the EU’s integrated maritime policy in shared sea-basins», in Retos presentes y futuros de la política marítima integrada de la Unión Europea (L. Carballo Piñeiro, Coordinadora), Barcelona: Bosch Editor, 2017, pp. 355-386.

– «Migrations internationales et justice constitutionnelle – Rapport national : Grèce», Annuaire international de justice constitutionnelle, XXXII-2016, pp. 365-378.

– «Grandes questions actuelles du droit de la mer, en mer Noire», in Le Droit de la Mer face aux “Méditerranées”. Quelle contribution de la Méditerranée et des mers semi-fermées au droit international de la mer? (sous la dir. de N. Ros & F. Galletti), Naples: Editoriale Scientifica, 2016, pp. 183-240.

– «The Legal Regime of the Semi-enclosed Seas in the light of the UNCLOS and the EU Role in the Governance of Adriatic and Ionian Marine Space», in Governance of the Adriatic and Ionian Marine Space (A. Caligiuri, Ed.), Napoli: Editoriale Scientifica, 2016, pp. 71-88.

– «Damages for the Infringement of Human Rights by the Public Authority in Greece», in Damages for Violations of Human Rights: A Comparative Study of Domestic Legal Systems (Ewa Bagińska, Ed.), Cham: Springer, 2016, pp.137-167.

– «Black Sea fisheries: the long search for an effective forum for international regulation», in Maritime Safety and Environmental Protection in Europe. Multiple Layers in Regulation and Compliance (M. Ribeiro and E.J. Molenaar, Εds), Utrecht: Marsafenet, 2015, pp. 127-171.

– «Inter-Parliamentary and Non-Governmental Interaction in the Black Sea Economic Cooperation», in International Organizations and the Protection of Human Rights – Essays in honor of Professor Paroula Naskou-Perraki, Athens: Eκδόσεις ΘΕΜΙΣ, 2014, pp. 103-122.

– «The application of the ILO Maritime Labour Convention with regard to the recruitment and placement of seafarers», in Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βλ. Βρέλλη. Σε αναζήτηση της Δικαιοσύνης. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σσ. 887-898.

– «Συμβούλιο Ασφαλείας και ευθύνη προστασίας: Συμπεράσματα από την κρίση της Λιβύης», in Η Μεσόγειος, η Ελλάδα και ο κόσμος (Σ. Ντάλης, Κ. Μαγκλιβέρας, Γ. Σακκάς, επιμ.), Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2014.

– «Who is A Pirate? On customary international law and jurisdiction in domestic courts», in Insecurity at sea: piracy and other risks to navigation (G. Cataldi e.a.), Naples: Giannini Editore, 2013, pp. 17-34.

– «Organization for Security and Co-operation in Europe and European Union: A Matter of Status», in Greek Foreign Policy: Global Trends and Challenges, Vol. I (M. Gianniou, ed.), Athens: Hellenic Centre for European Studies, 2013, pp. 113-118.

– «Η ανταίτηση ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών», Νομική Επιθεώρηση, τεύχ. 38/2011, σσ. 71-83.

– «Ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας: Σιωπές και ψίθυροι της Επιτροπής Έρευνας του Γενικού Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών», Διεθνής κα Ευρωπαϊκή Πολιτική, τευχ. 24, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011 – Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012, σσ. 177-192.

– «Το νομικό καθεστώς του ΟΑΣΕ: Μεταξύ διεθνούς οργανισμού και μόνιμου «Συνεδρίου της Βιέννης»», in Η Διεθνής Συνεργασία σε Οικουμενικό και Περιφερειακό Επίπεδο: Οι διεθνείς θεσμοί σε κίνηση (επιμ. Στ. Περράκης), Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2011 (εξεδόθη το 2013), σσ. 139-188.

– «Participation of EU institutions in BSEC after the Lisbon Treaty», in 20 Years BSEC: Evolution of Institutions, Evolutions of Priorities: Interlinks within the Black Sea Region in a New Era, Athens: ICBSS, 2012, pp. 45-49.

– «La présidence ukrainienne de l’OSCE en 2013: opportunités et défis», Annuaire Français de Relations Internationales, vol. XIII, 2012, pp. 141-157.

– «Le champ opératoire des normes internationales: la médiation de la théorie», Revue Hellénique de Droit International, 63e année, 2/2010 (paru en 2012), pp. 667-703.

– «The legal status of the OSCE: A view from the other side of the mirror», OSCE Legal Services Newsletter, 2011, no. 2 (July), pp. 2-7.

– «Η απαρχή της επιστήμης του διεθνούς δικαίου στην σύγχρονη Ελλάδα. Νικολάου Ι. Σαριπόλου, Τα των Εθνών εν ειρήνη και εν πολέμω νόμιμα, Αθήνησι: Τύποις Σακελλαρίου, 1860», in Νικόλαος Ι. Σαρίπολος: Η πολυδιάστατη προσωπικότητα του πατέρα του Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, 2011, σσ. 175-225.

– «Le champ opératoire des normes internationales : la médiation de la théorie», RHDI, 63e année, 2/2010, pp. 667-703.

– «Η ex aequo et bono ευχέρεια δικαιοδοτικής επίλυσης διεθνών διαφορών», in Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, Αφιέρωμα στην Καθ. Καλλιόπη Κ. Κούφα, Θεσσαλονίκη, 2010, σσ. 345-364.

– «The protection of the Marine Environment in the South Pacific: Regional Institutions and Instruments», in Environmental Protection and Small island States, European Environmental Law Series, No. 1, London: Esperia Publications Ltd., 2009, pp. 215-240.

– «Pooling Forces in Protecting the Black Sea Marine Environment: Actors and Actions», ICBSS Policy Brief no. 17, October 2009, 30 p.

– «La sécurité des transports maritimes face au défi du terrorisme : les initiatives interétatiques de prévention de prolifération des ADM», in Michael J. Glennon; Serge Sur (dir. publ.), Terrorisme et droit internationalTerrorism and International Law, Académie de droit international de La Haye, Leiden/Boston: M. Nijhoff, 2008, pp. 585-654.

– «Προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου στον Εύξεινο Πόντο», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τεύχ. 10, Απρίλιος- Ιούνιος 2008, σσ. 150-160.

– «Participation in International Organisations and Institutional Renewal», ICBSS Policy Brief #5, February 2008, 13 p.

– «The Fight Against Cross-Border Crime in the Black Sea Region: The Institutional Framework», in Black Sea Region in the Changing European Context, Tbilisi: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007, pp. 96-107.

– «Η ρύθμιση της χρήσης βίας 60 χρόνια μετά τον Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εξέλιξη μέσα από την συνέχεια», σε Χ. Δίπλα – Εμμ. Δούση (επιμ.), Εξήντα χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών. Ειρήνη, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Θεσμική Μεταρρύθμιση, Aθήνα: Ι. Σιδέρης, 2007, σσ. 43-67.

– «Η κρίση του Σουέζ και ο θεσμός των ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ», Αγορά χωρίς σύνορα, 2007 (τόμ. 12, τεύχ. 3), σσ. 348-364.

– «Sovereignty and Civil Society. The Quest for Complementarity», in European Public Law Centre, Central and Eastern European Legal Studies, vol. IV, London: Esperia Publications Ltd, 2006, pp. 277-296.

– «The United Nations Activities in the Fight against Corruption in the Judiciary», in European Public Law Centre, Central and Eastern European Legal Studies, vol. IV, London: Esperia Publications Ltd, 2006, pp. 125-153.

– «Η κατασκευή διώρυγας στο Δέλτα του Δούναβη ως περίπτωση διασυνοριακής ρύπανσης», σε Αντ. Μπρεδήμας (επιμ.), Διασυνοριακή ρύπανση, Aθήνα – Κομοτηνή: Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006, σσ. 155-208.

– «Οι διεθνείς σχέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου», Αγορά χωρίς σύνορα, 2006 (τόμ. 11, τεύχ. 3), σσ. 260-273.

– «Η κρίση των ειρηνευτικών αποστολών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», σε Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Η κρίση του ΟΗΕ, Aθήνα – Κομοτηνή: Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σσ. 61-111.

– «Institutionalization of Cooperation Between Inter-Governmental Organisations and NGOs: The BSEC Experience», Non-State Actors and International Law, 2005 (vol. 5, n° 1), pp. 21-58.

– «The Evolving Security Concern in the Black Sea Economic Cooperation», Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 2002 (vol. 3, no. 3), σσ. 130-162 = in Shireen Hunter (ed.), Strategic Developments in Eurasia after 11 September, London · Portland, Or.: Frank Cass, 2003, σσ. 130-162.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *